Gear Oil
ฟูอิดมาติค เอ็มวี แอลวี
ฟูอิดมาติค เอ็มวี
ฟูอิดมาติค ซีวีที เอ็มวี
ทรานสเทค4 75W-90
ทรานสเทค4 85W-90
ทรานมิชชั่น ดูเอล 9 เอฟอี 75W-90
ทรานสเทค5 80W-90
ทรานสเทค5 85W-140