Elf Moto
เอลฟ์ โมโตโฟร์ เทค 10W-50 (น้ำมันเครื่องสังเคราะห์)
เอลฟ์ โมโตโฟร์ สกูตเตอร์ 10W-30
เอลฟ์ โมโตโฟร์ โกลด์ 10W-40
เอลฟ์ โมโตโฟร์ 20W-40
เอลฟ์ โมโตโฟร์ SAE 40
เอลฟ์ โมโต ทู เอชพี อีโค